Aktualności

Europejski tydzień Świadomości Dysleksji

Europejski tydzień Świadomości Dysleksji

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 5-11.10.2020 Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, których rozwój umysłowy jest prawidłowy. Dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu. Dysortografia -specyficzne trudności z opanowaniem...

Czytaj więcej
Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

Drodzy Rodzice   Rozpoczynamy zapisy na TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla dzieci ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) prowadzony przez trenerki: pedagog Ewę Bartnik i psycholog Anetę Czuł.   Zainteresowanych zapraszamy na konsultacje, również telefoniczne. Zajęcia...

Czytaj więcej

Pokaż wszystkie aktualności


OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

rok szkolny 2020/2021

PPP Mońki
 
Zapraszamy Rodziców, Uczniów  i Nauczycieli do zapoznania się z ofertą poradni i skorzystania z naszych propozycji. Służymy wsparciem i profesjonalną pomocą jednocześnie informujemy, że sposób realizacji zaproponowanych przez nas działań uzależniony będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w powiecie.
 
Pracownicy Poradni
 
 

 

Dzieci i młodzież

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW PROWADZONE W SZKOŁACH:

Klasy I-III:

 • „Garść radości, szczypta złości”
Klasy IV-VIII:
 • „Chcę zaufać wewnętrznej mocy, czyli jak spełniać marzenia”
 • „Co się ze mną dzieje? Moje emocje i uczucia”
 •  „Na fali” - cykl zajęć rozwijający kompetencje emocjonalno - społeczne
 • „Rozwijanie komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, empatii” 
 • „Budowanie poczucia własnej wartości”
 • „Budowanie poczucia bezpieczeństwa w rzeczywistości realnej i wirtualnej”
 • „Złość, agresja czy przemoc?”
 • „Jak uczyć się efektywnie?”
 • „Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych – uczymy się wzajemnego szacunku”
Klasy VII-VIII:
 • „Kryzys wieku dorastania”
 • „Co warto wiedzieć o uzależnieniach”
 • „Wartości – znaki drogowe życia”

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami w nauce,
 • zdolnej,
 • z problemami emocjonalnymi,
 • z niepełnosprawnością (intelektualną, ruchową, afazją, niesłyszącej lub słabo słyszącej)
 • z autyzmem,
 • z zaburzeniami zachowania, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem,
 • niedostosowanej społecznie.
KONSULTACJE RODZICIELSKIE dotyczące m.in.: problemów rozwojowych dziecka, trudności wychowawczych.
 
KONSULTACJE dla nauczycieli dotyczące m.in.: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, analizy dokumentów wydawanych przez poradnię, inne w zależności od potrzeb.
 
W sytuacji nasilonego zagrożenia epidemiologicznego możliwe są konsultacje drogą telefoniczną i mailową (adresy pracowników zamieszczone są na stronie http://pzppp.monki.pl/

 

Terapia

 • pedagogiczna: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w  uczeniu się
 • psychologiczna dla dzieci i młodzieży z problemami:
  • emocjonalnymi
  • adaptacyjnymi
  • egzystencjalnymi
  • w relacjach interpersonalnych
 • logopedyczna dla dzieci i młodzieży, mających trudności z prawidłową mową  oraz z zaburzeniami komunikacji językowej
 
TERAPIA RĘKI mająca na celu usprawnianie zdolności manualnych dziecka oraz poprawę ruchów precyzyjnych.
 
INTERWENCJA KRYZYSOWA  w nagłych traumatycznych zdarzeniach życiowych.
 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla dzieci ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
 
ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW PROWADZONE W SZKOŁACH
 

Badania przesiewowe

 • logopedyczne
 • pedagogiczne - gotowość do nauki szkolnej
 • badania narządów zmysłów platformą: „Słyszę”, „Widzę”, „Mówię”
Rodzice


Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze


Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze: Rodzicielskie ABC - program psychoedukacyjny, zajęcia prowadzone są w małych grupach, metodami aktywnymi. Cykl zajęć obejmuje 7 spotkań (spotkanie raz w miesiącu trwające ok. 1,5 godziny).
 
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym:  (w wieku 0- 6 r.ż.)

 • „Uczucia dziecka”
 • „ Stop – przerwa na wychowanie”
 • „Zgodne rodzeństwo, jak skutecznie rozwiązywać konflikty między dziećmi”
 • „Moje granice, granice mojego dziecka. Granice w praktyce”
 • „Etapy rozwoju mowy u dzieci. Działania wspierające”
 • „Buzia mi się nie zamyka…” – zabawy logopedyczne stymulujące rozwój mowy
 • „Wczesna interwencja logopedyczna” – rodzice dzieci od 0 do 3 r.
 • „Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole”
 • „Rodzicu, nie bój się poradni - na czym polega diagnoza dziecka”
 
 
Rodzice dzieci z klas młodszych:
 • „ Stop – przerwa na wychowanie”
 • „Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce…” – próba skutecznego motywowania do nauki
 • „Przyczyny niepowodzeń szkolnych”
 • „Żywienie ma znaczenie – wpływ zdrowego żywienia na naukę”
 • „Lęk w życiu dziecka” 
 • „Dziecko w sieci”
 • „Co warto wiedzieć o dysleksji”
 • „Rodzicu, nie bój się poradni - na czym polega diagnoza dziecka”
 • „Labirynt czwartoklasisty, czyli ważne zmiany w życiu 9, 10 latka”
 
Rodzice dzieci z klas starszych:
 •  „Kryzys wieku dorastania” 
 • „Cyberprzemoc - jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą”
 •  „Co warto wiedzieć o uzależnieniach”
 • „Mądra ochrona – mniejsze ryzyko”
 • „Pomagam dziecku wybrać szkołę”

Terapia rodzin

Terapia rodzin skierowana do rodzin doświadczających różnorodne kryzysy i trudności w funkcjonowaniu. Skuteczność tej formy pracy związana jest z założeniem, że zmiana jednego „ogniwa” pociąga za sobą zmianę całego systemu. Z terapii rodzin mogą skorzystać rodziny, w których występują m.in. trudności wychowawcze, zaburzenia emocjonalne (lęki, objawy bólowe u dziecka np. głowy), kłopoty w porozumiewaniu się.
 
Nauczyciele

WSPARCIE NAUCZYCIELI (prelekcje, warsztaty, konsultacje)

WSPARCIE NAUCZYCIELI  (prelekcje, warsztaty, konsultacje)

 • „Współpraca z rodzicami”
 • „Dziecko z ryzyka zaburzeń psychicznych w szkole – np. depresja, autoagresja, myśli „s”, zaburzenia lękowe”
 • „Diagnoza: autyzm – charakterystyka funkcjonowania, kreatywne metody pracy, alternatywne metody porozumiewania się z dzieckiem ze spektrum autyzmu”
 • „Analiza i interpretacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego”.
 • „Jak rozpoznać i wspierać ucznia zdolnego”
 • „ Jak efektywnie motywować uczniów?” 
 • „Budowanie relacji nauczyciel - uczeń. Zasady dobrej komunikacji”
 
 
 

Sieć współpracy i samokształcenia

 
W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowane będą działania w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów. Sposób ich realizacji będzie odbywał się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej.
 
Organizacje i instytucje zainteresowane współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zachęcamy do kontaktu z naszą placówką.
 
 
 
 

Zapraszamy do współpracy
oraz korzystania z naszej oferty
 
Dyrektor oraz zespół pracownikówByłoby błędem sądzić, że rozumieć znaczy uniknąć trudności.

Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi. 

J.G. Woititz

Pozostałe informacje

Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka w celu objęcia go zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowaną ścieżką kształcenia...

Sieć współpracy i samokształcenia

 Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Mońkach organizuje sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów pracujących w szkołach i przedszkolach z terenu...

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Czym jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców? Jest to ogólnokrajowy program psychoedukacyjny, który został opracowany w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona i książki...

Systemowa terapia rodzin

Istotą terapii systemowej są wspólne spotkania członków rodziny z terapeutą (lub dwoma terapeutami). Terapeuta systemowy poznaje klienta w relacji wzajemnych oddziaływań z osobami znaczącymi (z...

Przydatne linki

Starostwo Powiatowe w Mońkach:  http://www.monki.pl Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego:  http://www.monki.pl/podstrony/gazeta.php Kuratorium Oświaty w Białymstoku:...

O nas

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach jest publiczną placówką oświatową, która zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne (na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) i bezpłatne.

Teren działania poradni obejmuje szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne z siedmiu gmin powiatu monieckiego: Mońki, Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Trzcianne.

Do wniosku o wykonanie badań, prosimy dołączyć:

 1. charakterystykę szkolną ucznia (od wychowawcy lub pedagoga szkolnego),
 2. opinię polonisty w przypadku trudności w czytaniu i pisaniu (w dniu badania przynieść zeszyty szkolne dziecka z różnych lat nauki – do wglądu),
 3. kserokopie opinii/ orzeczeń wydanych przez inne poradnie,
 4. świadectwa szkolne lub wykaz ocen z I półrocza danego roku szkolnego,
 5. książeczkę zdrowia dziecka.
 
Dodatkowo do wniosku o wydanie orzeczenia (w tym o potrzebie indywidualnego nauczania) lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wymagane jest:
 •  zaświadczenie lekarskie od specjalisty, pod opieką którego znajduje się dziecko,
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka (badanie pediatryczne).

Działania poradni ukierunkowane są na:

 1. Diagnozę dzieci i młodzieży (psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną).

 2. Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom oraz młodzieży (indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, psychoedukacja).

 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny (konsultacje, warsztaty, terapia rodzin).

 4. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji placówek oświatowych: przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół znajdujących się na terenie działania poradni (porady i konsultacje, prelekcje, warsztaty).

   

  Wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, szkolnych i rodzinnych. Prowadzimy konsultacje i doradztwo w szeroko rozumianych sytuacjach kryzysowych i trudnych.


  Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w sekretariacie poradni.
   
  Dzieci z rozpoznaną wadą wzroku przychodzą na badania w okularach.
   
  Bardzo prosimy, by Rodzice zgłaszali się do poradni z nr PESEL dziecka
  (obowiązek zapisu numeru PESEL nakłada na poradnie Rozporządzenie MEN z dn. 13.02.2013 r.).

   

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W MOŃKACH

POZWÓL DZIECIOM BŁĄDZIĆ I RADOŚNIE DĄŻYĆ DO POPRAWY.

...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Pracownicy

ANETA CZUŁ

Psycholog, oligofrenopedagog, trener TUS, praktyk metod Kids’ Skills – Dam Radę i I’m Proud of You – Jestem z Ciebie Dumny .   W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, psychoedukacją, interwencją kryzysową.  Prowadzi konsultacje oraz warsztaty dla rodziców w duchu Rodzicielstwa...

EWA BARTNIK

EWA BARTNIK

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach, pedagog.

  Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, kursy kwalifikacyjne zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacji i zarządzania oświatą. Przewodniczący Zespołów...

SYLWIA CZERECH

SYLWIA CZERECH

psycholog, psychoterapeuta.

  W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, psychoedukacją, prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”), konsultacje rodzinne, terapię rodzin, psychoterapię, interwencję kryzysową.

KAMILA CZEREPKO

pedagog, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Autyzmu i Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, terapią dzieci autystycznych oraz terapią WWRD. Wykonuje badania przesiewowe na...

BARBARA JABŁOŃSKA

psycholog. I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną.

  W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z normą oraz niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz terapię psychologiczną. W szkołach i placówkach oświatowych na terenie działania poradni prowadzi psychologiczne badania grupowe...

JOANNA BEATA MŁYNARCZYK

JOANNA BEATA MŁYNARCZYK

psycholog, socjoterapeuta, logopeda, trener TZA.

  W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnionych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne. Wykonuje przesiewowe badania słuchu programem komputerowym „Słyszę…”.

JOANNA GULEWICZ

JOANNA GULEWICZ

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapeuta.

W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce, warsztaty umiejętności wychowawczych („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”), zajęcia psychoedukacyjne. Wykonuje przesiewowe badania zmysłów programem komputerowym „Słyszę…”, „Widzę…”,...

MARIA MAŁGORZATA KONASZEWSKA

MARIA MAŁGORZATA KONASZEWSKA

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną.

  Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, poradnictwem oraz problematyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce.

ANNA ŚWIDEREK

ANNA ŚWIDEREK

pedagog, oligofrenopedagog,surdopedagog, specjalista terapii pedagogicznej.

  Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki oraz terapii pedagogicznej, a także szereg kursów doskonalących. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkoli. Prowadzi zajęcia...

WIESŁAWA BIELAWSKA

WIESŁAWA BIELAWSKA

nauczyciel logopeda

  W poradni pracuje od 1993 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkola, realizuje autorskie programy profilaktyczno – terapeutyczne ,,Ładnie mówię” dla dzieci 5-6 letnich i ,,Aby język giętki…” dla klas...

BARBARA NAWROCKA

BARBARA NAWROCKA

logopeda, specjalista terapii pedagogicznej.

  Posiada certyfikat Polskiego Związku Logopedów. Ma długoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dzieckiem. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Prowadzi badania mowy dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie działania poradni.

Artykuły

POMOC DZIECKU W ZAKRESIE  ODRABIANIA PRACY DOMOWEJ

POMOC DZIECKU W ZAKRESIE ODRABIANIA PRACY DOMOWEJ

POMOC  DZIECKU  W  ZAKRESIE   ODRABIANIA  PRACY  DOMOWEJ              Wielu rodziców, a przede wszystkim dzieci wie, jak dużo czasu i wysiłku trzeba poświęcić aby sprostać wyzwaniu, jakim jest odrobienie pracy domowej i przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. Poniżej przedstawiam kilka...

Czytaj więcej
PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZYCZYNY  NIEPOWODZEŃ  SZKOLNYCH  U DZIECI  I  MŁODZIEŻY        Zagadnienie niepowodzeń szkolnych uczniów obecne jest od początku istnienia szkoły. Nauczyciele rodzice i inne osoby zainteresowane tym problemem od lat zastanawiają się i badają przyczyny niepowodzeń.       Cz. Kupisiewicz...

Czytaj więcej
Problemy wychowawcze - jak sobie radzić?

Problemy wychowawcze - jak sobie radzić?

Wskazówki dla rodziców Ze zjawiskiem problemów wychowawczych spotykają się rodzice, opiekunowie, a także nauczyciele i wychowawcy. Problemy, czy trudności wychowawcze były, są i będą, nie da się ich uniknąć w procesie wychowania młodego człowieka. Jednak często zdarza się tak, że dziecko...

Czytaj więcej
Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Dnia 27 stycznia 2012r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesunęła wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków z 2012r. na 2014r. Od września 2014r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. W...

Czytaj więcej
Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze

 Pojęcie trudności wychowawczych  Trudności wychowawcze to pojęcie bardzo często używane, jednakże jego definicja nie została ujednolicona w literaturze pedagogicznej. Jest to pojęcie szerokie i wieloznaczne. Tak więc L.Bandura określa to jako „uporczywe zachowanie, które jest wynikiem...

Czytaj więcej

Pokaż wszystkie artykułySkontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl